პარლამენტმა „თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კანონპროექტი პირველი მოსმენით მიიღო

0
1947

პარლამენტმა, პლენარულ სხდომაზე, 85 ხმით, ერთხმად მიიღო საქართველოს კანონის პროექტი „თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

კანონპროექტი თამბაქოს წარმოებისა და მისი მოხმარების მავნე ზემოქმედების შედეგების თავიდან აცილებისკენ მიმართულ კონკრეტულ შემზღუდველ ნორმებს ითვალისწინებს.

კანონპროექტით შემოთავაზებული ძირითადი ცვლილებებია:

 • 2018 წლის 1 იანვრიდან თამბქოს მოწევის აკრძალვა დახურულ სივრცეში, გარდა საცხოვრებელი ადგილებისა და პენიტენციარული დაწესებულებებისა; 
 • თამბაქოს მოწევის აკრძალვა ზოგიერთ ღია სივრცესა და შეკრებაზე; 
 • თამბაქოს პოპულარიზაციის სხვადასხვა ფორმების აკრძალვა; 
 • თამბაქოს ნაწარმის ხილული განლაგების აკრძალვა; 
 • თამბაქოს კოლოფებში სამედიცინო გაფრთხილების ზომის გაზრდა და პიქტოგრამების სავალდებულო დატანა; 
 • ელექტრონული სიგარეტების რეგულირება; 
 • საცალო გაყიდვის აკრძალვა ინტერნეტით და ფოსტით; 
 • გზის სავალ ნაწილზე თამბაქოს რეალიზაციის აკრძალვა.

საკანონმდებლო ცვლილებების მიზანია:

 • თამბაქოთი გამოწვეული დაავადებიანობის და სიკვდილიანობის შემცირება; 
 • თამბაქოთი გამოწვეული ეკონომიკური და სოციალური ზარალის შემცირება. 

შემოთავაზებული კანონპროექტის ამოცანებია:

 • თამბაქოს მოხმარების გავრცელების ზრდის შეჩერება და თანდათანობითი შემცირება; 
 • მოწევის დაწყების მაჩვენებლის შემცირება; 
 • საზოგადოებრივ ადგილებში არამწეველთა დაცვა თამბაქოს კვამლისგან; 
 • მოწევის შეწყვეტის მსურველთა ხელშეწყობა თავი დაანებონ მოწევას და მწეველების ხელშეწყობა გაუჩნდეთ ძლიერი მოტივაცია თავი დაანებონ მოწევას.

დღესვე, პარლამენტმა პირველი მოსმენით განიხილა და მიიღო „თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კანონპროექტის თანმდევი შემდეგი კანონპროექტები: „რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“; „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

NO COMMENTS