რა სასჯელს ითვალისწინებს ცრუ ზარი

0
1912

სისხლის სამართლის კოდექსის 331-ე მუხლის მიხედვით, “ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინება,- ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 2. იგივე ქმედება: ა) ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; ბ) ჩადენილი არაერთგზის; გ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, – -ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.”

NO COMMENTS