ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში და სისხლის სამართლის კოდექსში

0
2565

13 ივლისს გამოქვეყნდა და შესაბამისად ძალაშია ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში და სისხლის სამართლის კოდექსში

► გაუქმდება სისიხლის სამართლის პასუხისმგებლობა იმ ქმედებებისთვის,რომლებიც თავისი შინაარსით მხოლოდ საგადასახადო სამართალდარღვევას წარმოადგენს

► სისიხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან თავისუფლდება სასაქონლო ზედნადებთან და არააქციზური საქონლის მარკირებასთან დაკავშირებული სამართალდარღვევები

► საგადასახადო დავალიანების ზღვარი გაიზარდა 50 000-იდან 500 000-მდე

  გადახდის 1 თვით გადავადება შესაძლებელი ხდება საგადასახადო ორგანოში უზრუნველყოფის წარდგენის გარეშე

► სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დაკისრებისთვის დადგენილი ზღვარი გადასახადის შემცირებისთვის 50 000 ლარიდან 100 000 ლარამდე გაიზარდა

► განსაკუთრებით დიდი ოდენობა 100 000 ლარის ნაცვლად 150 000 ლარით განისაზღვრა

► საგადასახადო შეღავათის ვადა 2008 წელს დაწყებული და დღემდე დაუსრულებელი მშენებლობებისთვის 2 წლით გაგრძელდა

► სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მეწარმეები შეძლებენ განადგურებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები ყოველგვარი ჯარიმის გარეშე ჩამოწერონ.

 საგადასახადო კოდექსით ენერგოეფექტურობა წახალისდება. საშემოსავლო გადასახადით არ დაიბეგრება მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მფლობელი პირის მიერ წარმოებული ჭარბი ელექტროენერგიის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი.

► დაზუსტდა არაერთი ნორმა, რომელიც ორაზროვანი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა

 ✈ ტურიზმისა და ადგილობრივი ფრენების მხარდასაჭერად

·   დღგ-სგან თავისუფლდება საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის და საავიაციო სამუშაოების მომსახურების გაწევა

·  დღგ-სგან  და აქციზისაგან თავისუფლდება შიდა საავიაციო რეისებისთვის განკუთვნილი საწვავის იმპორტი და მიწოდება

► ცვლილებები ვრცლად იხილეთ: http://gov.ge/s/1a795  ,  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3737587

► საგადასახადო ცვლილებები და ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის მნიშვნელოვანი კომპონენტის, ეკონომიკური რეფორმის ერთ-ერთი ცენტრალური ნაწილია.

► 4-პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში 2016 წელს უკვე შევიდა ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში მოგების გადასახადის რეფორმასა და საგადასახადო ადმინისტრირების გამარტივების მიმართულებით . ვრცლად იხილეთ:  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3288317

NO COMMENTS