სერტიფიცირებულ დირექტორობის მსურველთა საყურადღებოდ

0
1693

გამოცხადდა ზოგიერთი საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოსთვის წარდგენის მიზნით, დირექტორთა შერჩევის კონკურსის მეორე ეტაპი –  დირექტორობის უფლების მქონე პირების მიერ თანხმობის განაცხადის ელექტრონული რეგისტრაცია.

თანხმობის განაცხადში დირექტორობის უფლების მქონე პირი უთითებს არაუმეტეს სამ საჯარო სკოლას, სადაც რომ წარდგენილი იქნეს.

ელექტრონული რეგისტრაციის და სავალდებულო დოკუმენტების წარდგენის ვადაა – 2017 წლის 25 აგვისტოდან – 2017 წლის 7 სექტემბრის ჩათვლით.

თანხმობის განაცხადს, ელექტრონულად თან უნდა ერთოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი
  • ფოტოსურათი;
  • სამოტივაციო წერილი არაუმეტეს A4-ის ფორმატის ერთი გვერდის მოცულობით;

დირექტორობის უფლების მქონე პირების მიერ თანხმობის განაცხადში მითითებული საჯარო სკოლების დასახელების შეცვლის თარიღია – 2017 წლის 8 სექტემბერი.

საჯარო სკოლის დირექტორთა შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპი ცხადდება შემდეგ სკოლებში:

  • სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა
  • სსიპ – ქალაქ თბილისის N107 საჯარო სკოლა
  • სსიპ – ქალაქ თბილისის N202 საჯარო სკოლა
  • სსიპ – ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ფოთის N5 საჯარო სკოლა

NO COMMENTS