ავტორიზებული აფთიაქების საყურადღებოდ

0
1975

ყველა პირი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე ახორციელებს პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის ლეგალურ ბრუნვასთან დაკავშირებულ საქმიანობას, ვალდებულია ინფორმაცია მიაწოდოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს.

,,სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის და ლეგალური ბრუნვის რეჟიმის თვალსაზრისით მასთან გათანაბრებული სამკურნალო საშუალებების (პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის) ლეგალური ბრუნვის სფეროში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოსათვის სავალდებულო ინფორმაციის მიწოდების სისტემის შექმნის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 25 მაისის N 140/ნ ბრძანებაში განხორციელებული ცვლილების (13.04.2017 N01–18/ნ) საფუძველზე, ქვეყნის შიგნით პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის საცალო რეალიზაციის განმახორციელებელი იურიდიული პირები ვალდებულნი არიან სააგენტოს მიაწოდონ ინფორმაცია პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული მზა ფარმაცევტული პროდუქტის შეძენისა და საცალო რეალიზაციის შესახებ ზემოთ მითითებული ბრძანების №7 დანართის შესაბამისად. ფორმას ავსებენ ქვეყნის შიგნით პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის საცალო რეალიზაციის განმახორციელებელი იურიდიული პირები. ინფორმაცია სააგენტოს მიეწოდება ყოველი მომდევნო კვარტალის პირველი თვის 10 რიცხვამდე.

რაც შეეხება იმპორტის და ექსპორტის, ასევე, ქვეყნის შიგნით საბითუმო რეალიზაციის განმახორციელებელ იურიდიული პირებს, ისინი ვალდებულნი არიან პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის (მათ შორის, სუბსტანციების) იმპორტთან ან/და ექსპორტთან ან/და ქვეყნის შიგნით შეძენასთან დაკავშირებული ინფორმაცია სააგენტოს მიაწოდონ №2 დანართის შესაბამისად, ხოლო საბითუმო რეალიზაციის (გაცემის) შესახებ ინფორმაცია – №3 დანართის შესაბამისად. სააგენტოს იმპორტის და ექსპორტის განმახორციელებელი პირებიდან ინფორმაცია მიეწოდება ყოველი მომდევნო თვის 10 რიცხვამდე, ხოლო რეალიზატორებს ქვეყნის შიგნით შეძენის შემთხვევაში – ყოველი მომდევნო კვარტლის პირველი თვის 10 რიცხვამდე.

NO COMMENTS