სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2016 წლის საქმიანობის ანგარიში

0
1854

2017 წლის პირველ ივნისს, საქართველოს კონსტიტუციისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საქართველოს პარლამენტს 2016 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში მიაწოდა.

2016 წელს სამსახურმა აუდიტები ჩაატარა ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობის ისეთ სფეროებში, რომლებიც საბიუჯეტო სახსრების მოცულობიდან გამომდინარე ხასიათდება მომეტებული რისკებითა და მაღალი საზოგადოებრივი დაინტერესებით. შესწავლილ იქნა ისეთი სექტორები, როგორებიცაა, ჯანდაცვა, განათლება, თავდაცვა, ინფრასტრუქტურა, გარემოს დაცვა, ეკონომიკა და სხვა სფეროები. სულ სამსახურმა ჩაატარა 71 აუდიტი, რამაც ჯამში მოიცვა 10.3 მილიარდი ლარის ხარჯი. ჩატარებული აუდიტებით გამოვლენილმა დარღვევების საერთო მოცულობამ 71 მილიონი ლარი შეადგინა. მათ შორის:

 • შესყიდვების მართვის მიმართულებით არსებული ხარვეზების მოცულობამ შეადგინა 32 მილიონ 8 ათასი ლარი;
 • საბიუჯეტო რესურსების მართვის მიმართულებით – 33 მილიონ 4 ათასი ლარი;
 • აქტივების მართვის მიმართულებით – 5 მილიონი ლარი.

აღნიშნული ხარვეზების გამოსაწორებლად გაიცა 189 რეკომენდაცია. ამ დროისათვის შესრულებულია რეკომენდაციების 47%.  მნიშვნელოვანია იმის ხაზგასმა, რომ აუდიტორული საქმიანობის სარგებელი არ გამოიხატება მხოლოდ რეკომენდაციების გაცემაში, არამედ – მათ შესრულებაში.

2016 წელს სამართალდამცავ ორგანოებთან გადაიგზავნა 27 აუდიტის ანგარიში და შესაბამისი მასალები.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის 2016 წელი გამოირჩეოდა მნიშვნელოვანი წარმატებებით, კერძოდ:

 • სამსახურმა, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, შეასრულა ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ყველა ვალდებულება;
 • სამსახურმა წარმატებით განახორციელა ევროკავშირის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამით ნაკისრი ვალდებულებები, რის შედეგადაც სახელმწიფო ბიუჯეტი ევროკავშირისგან მიიღებს 1.5 მილიონი ევროს;
 • სამსახურის საქმიანობამ საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის კუთხით საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე მაღალი შეფასება დაიმსახურა;
 • 2016 წელს აუდიტის სამსახურმა შექმნა მსოფლიოს მასშტაბით უნიკალური და ინოვაციური ელექტრონული ვებ-პორტალი – „ბიუჯეტის მონიტორი“, რომელიც პარლამენტარებს,  ექსპერტულ წრეებსა თუ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირებს აძლევს შესაძლებლობას ერთ სივრცეში, მარტივად აღქმადი ვიზუალიზაციების გზით ხელი მიუწვდებოდეს ინფორმაციაზე  საჯარო რესურსების მართვის თაობაზე;
 • სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გასულ წელსაც აქტიურად თანამშრომლობდა  უმაღლესი აუდიტორული ორგანიზაციების საერთაშორისო და რეგიონულ გაერთიანებებთან (INTOSAI, EUROSAI, ASOSAI). აღნიშნულ ფორმატებში  ჩვენი აქტიური მონაწილეობით დამტკიცდა სახელმწიფო ვალის აუდიტის საერთაშორისო სახელმძღვანელო,  შემუშავდა კორუფციასთან ბრძოლის გლობალური პროგრამა და მიმდინარეობს შესაბამისობის აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შემუშავება;
 • აღსანიშნავია, რომ აუდიტის სამსახურმა ამერიკის უმაღლეს აუდიტორულ ორგანიზაციასთან დაიწყო თანამშრომლობა საქართველოში საინფორმაციო ტექნოლოგიების აუდიტის განვითარების მიზნით. საინფორმაციო ტექნოლოგიების აუდიტის მიმართულების ხელშესაწყობად, სამსახურმა გასულ წელს შექმნა IT აუდიტის სამსახური, რომელიც დაკომპლექტებულია საერთაშორისო სერტიფიკატების მფლობელი პროფესიონალებით;
 • აუდიტის ხარისხის გაზრდის მიმართულებით წინგადადგმული ნაბიჯია აუდიტის  მართვის ელექტრონული ინტეგრირებული პროგრამის დანერგვა, რომლითაც სარგებლობენ მსოფლიოში მოწინავე აუდიტორული ორგანიზაციები.
 • პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, 150-ზე მეტმა თანამშრომელმა გაიარა საერთაშორისო დონის ტრეინინგები აუდიტის დარგში  სხვადასხვა მიმართულებით. 34 სტუდენტმა გაიარა სტრაჟირების პროგრამა.

დამატებითი ინფორმაცია იხ. წლიური ანგარიშში

NO COMMENTS