სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვაკანსია რუსთავში

0
5167

ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს ინსპექტორი

ფუნქციები

 • მონაწილეობას იღებს სამსახურის მუშაობაში და ასრულებს სამსახურის უფროსის და მოადგილის მითითებებს და დავალებებს;
 • მუშაობს სამსახურში ყოველდღიურად შემოსულ ოფიციალურ კორესპონდენციაზე და ამზადებს შესაბამისი დოკუმენტების პროექტებს;
 • მონაწილეობას იღებს ცხოველების ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად ღონისძიებების გატარებაში;
 • ახორციელებს ცხოველების გადაყვანა-გადარეკვაზე ვეტერინარულ ზედამხედველობას;
 • უზრუნველყოფს ცხოველების, ცხოველებისა და ადამიანებისათვის საშიში მასობრივი გადამდები დაავადებების გაჩენა-გავრცელების მიზეზების დადგენას და შესაბამისად პრევენციის, სალიკვიდაციო ღონისძიებების შესრულებას;
 • უზრუნველყოფს საჭიროების შემთხვევაში ცხოველთა სნეულებების სადიაგნოსტიკოდ გამოსაკვლევი მასალის ლაბორატორიაში გადაგზავნას, ლაბორატორიული კვლევის შედეგების მიხედვით შესაბამისი ღონისძიებების დასახვას და მათ შესრულებას;
 • უზრუნველყოფს ვეტერინარული სერტიფიკატების გაცემას;
 • ახორციელებს ვეტერინარულ კონტროლს;
 • ახორციელებს საკარანტინო წესების დაცვაზე ზედამხედველობას;
 • მონაწილეობას იღებს ცხოველური წარმოშობის სურსათის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებაში;
 • კანონით დადგენილი წესის დაცვით ადგენს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში.
 • ახორციელებს სამსახურის უფროსისა და უფროსის მოადგილის ცალკეულ დავალებებს;
 • ახორციელებს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებას.

 

საკონკურსო თემატიკა

 •  საქართველოს კონსტიტუცია I და II თავები;
 •  საქართველოს შრომის კოდექსი;
 •  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (I-IV, VI თავები);
 •  სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი;
 • „ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის  წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2010  წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილება;
 • „ცხოველთა გადამდები დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკურ-საკარანტინო ღონისძიებათა განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 ივლისის №348 დადგენილება;
 • „პროფილაქტიკური კარანტინის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 3 თებერვლის №59 დადგენილება;
 • „ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“  საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილება;
 • „ცხოველური წარმოშობის სურსათის ჰიგიენის სპეციალური წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მარტის №90 დადგენილება;
 •  ტექნიკური რეგლამენტების − „სურსათის/ცხოველის საკვების ჰიგიენის ზოგადი წესისა“ და „სურსათის/ცხოველის საკვების ჰიგიენის გამარტივებული წესის“  დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის №173 დადგენილება;
 • „სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 16  ოქტომბრის №533 დადგენილება;
 • „ტექნიკური რეგლამენტის − საქონლის ხორცისა და საქონლის ხორცის პროდუქტების ეტიკეტირების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2016  წლის 9 მარტის №118 დადგენილება;
 • „რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 აპრილის №152 დადგენილება;
 • „ცხოველური  წარმოშობის სურსათის  სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს  მთავრობის  2015 წლის 12 თებერვალი №55 დადგენილება;
 • „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2011  წლის 14 იანვრის №2-3 ბრძანება.

დამატებითი მოთხოვნები

 • სამუშაო გამოცდილება ვეტერინარიის სფეროში, მათ შორის ადმინისტრაციულ ორგანოში;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word Outlook) ცოდნა;
 • ინგლისური ან რუსული ენის ცოდნა.

თანამდებობრივი სარგო: 800 ლარი (ხელზე ასაღები: 640 ლარი)

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული: 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44399?active=1

NO COMMENTS